Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Laadittu: 21.5.2010
Päivitetty: 19.2.2019

19.2. Lisätty kohtaan 7. Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus lause: Tuote- tai palvelureklamaatioissa luovutamme tarvittaessa henkilötietoja valmistajalle tai maahantuojalle siten, kuin se reklamaation hoitamiseksi on tarpeellista.

Tietosuojaseloste: Asiakasrekisteri

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. 
Tietosuojailmoitus: yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen artikla 13 ja 14) ja seloste käsittelytoimista (artikla 30)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kauhavan Kultatähti Oy
Osoite: PL 16
Postinumero ja toimipaikka: 62201 KAUHAVA
Puhelin: 06 4340 591
Sähköposti: asiakaspalvelu@kultatahti.fi


2. Yhteyshenkilö

Kauhavan Kultatähti Oy
asiakaspalvelu@kultatahti.fi


3. Tietosuojavastaava

Kauhavan Kultatähti Oy ei ole määrittänyt tietosuojavastaavaa.

4. Rekisterin nimi

Kauhavan Kultatähti Oy Asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat:
- Kauhavan Kultatähti Oy:n asiakkaat.
- Kauhavan Kultatähti Oy:n laskutusasiakkaat.
- Potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, sekä suostumuksensa asiakassuhteen kehittämistarkoituksiin omatoimisesti.

6. Rekisterin käsittely

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin

7.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää välttämättömät tiedot, jotta tilaukset ja muu mahdollinen yhteydenpito sujuu asiakkaan ja Kauhavan Kultatähti Oy:n välillä sujuu jouhevasti. Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tuote- tai palvelureklamaatioissa luovutamme tarvittaessa henkilötietoja valmistajalle tai maahantuojalle siten, kuin se reklamaation hoitamiseksi on tarpeellista.

8. Rekisterin henkilötietosisältö

Asiakkaan perustiedot: 

 • asiakasnumero
 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Asiakas- ja tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot), eväste- ja käyttötietoja, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä kiinnostus- ja profilointitiedot. Lisäksi käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavilla tavoilla:

 • Verkkosivuston kultatahti.fi tilauslomakkeet
 • Myymälän työkuitit
 • Myymälän kanta-asiakasrekisteriin liittymishakemukset
 • Palaute- ja tarjouspyyntölomake
 • Sähköposti
 • Puhelin ja tekstiviestit
 • Käsin kirjatut muistiot
 • Google Analytics
 • Facebook

 
10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen kanssa tehdyssä tietojenkäsittelysopimuksessa määritellyille alihankkijoille Kultatähti Oy:n palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksissa. Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Spotmorelle siirretään käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Kultatähti ei vastaa henkilötietojen käsittelystä Facebook-ja Instagram-palveluissa vaan viittaa kyseisten palvelujen omiin tietosuojakäytäntöihin. 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU tietosuoja-asetusten mukaan.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

a ) Manuaalinen aineisto:
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumuksen
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)

Oikeus saada pääsy tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitellään häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.
 
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan
 • rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa  sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot,
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)
 
Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:
Kauhavan Kultatähti Oy
asiakaspalvelu@kultatahti.fi


14. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä tehdään automaattista päätöksentekoa, jolla ei ole käyttäjää koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaisi häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. (artikla 22)

15. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Kauhavan Kultatähti Oy:n toimipisteeseen.

16. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tämä rekisteriseloste korvaa aiemman 21.5.2010 tehdyn selosteen. 


LIITTEET:
Oy Klarna Ab:n tietosuojalauseke
Nethit Systems Ltd Oy tietojenkäsittelysopimus

Rekisteriselosteen liitteet asiakas voi pyytää erikseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.